นายวรรณเวทย์ ศิวารัตน์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายนพพร หอมไม่หาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อพิจารณาวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมฯ